Trots op Veiligheid pagina 125 appartementen Kop van de Bakens, Harderwijk

1. Alarmkaart
2. Verzamelplek
3. LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
4. Bouwplaatsregels

Verzamelplek

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

 1. Begin niet meteen met werken, maar bekijk eerst of er risico's zijn.
 2. Bedenk wat je moet doen om de risico's weg te nemen en voer deze maatregelen uit.
 3. Je kunt nu veilig werken.
   

STEL JEZELF DE VOLGENDE VRAGEN OM HET LMRA-PROCES GOED TE KUNNEN DOORLOPEN:

 • Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen?
 • Heb ik een startwerkinstructie gehad waarbij de risico’s van mijn werkzaamheden zijn behandeld?
 • Weet ik wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik die kan voorkomen?
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar (bijv. gereedschap, beschermingsmiddelen)?
 • Zijn de omgevingsomstandigheden zodanig, dat ik mijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren?
   

Ik ga pas werken als ik zeker weet dat ik het veilig kan doen!

EERST DENKEN, DAN DOEN!

 

Bouwplaatsregels (Nederlands)

1. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.)

 • Op de bouwplaats is het dragen van een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en schone, beschermende werkkleding verplicht.
 • Als de werkomstandigheden hierom vragen is het verplicht om aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die horen bij de situatie.
 • Een korte broek is onvoldoende beschermend en daarom niet toegestaan.
   

2. PERSOONLIJKE HYGIENE EN BESCHERMING

 • Als de zon schijnt is het belangrijk om je goed in te smeren met een goede zonnebrandcrème (zoals factor 40 of 50), zodat je niet verbrandt. Vermijd direct  contact met de zon: draag beschermende kleding.
 • Voor het eten, drinken of na het gebruik van het toilet: altijd je handen wassen, want voorkomen is beter dan genezen!
   

3. MACHINES, GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN

 • Machines, gereedschappen en ander materieel worden op de juiste manier gebruikt en onderhouden. Bij ontvangst hiervan  kijk je of de middelen compleet en volgens de juiste eisen zijn geleverd en de keuringsdatum niet is verlopen. Als dit niet zo is zorg je er voor dat het materieel gerepareerd of vervangen wordt.
 • Komt er kwartsstof of houtstof vrij bij verwerken van bouwmaterialen? Zorg dan dat het stof weg kan door materieel toe te passen die het vrijkomen van stof zoveel mogelijk voorkomt door afzuiging o.i.d.

4. NATUUR & MILIEU

 • Maak zo min mogelijk rommel op je werkplek. Heb je afval? Scheidt deze en gooi het daarna in de daarvoor bestemde  afvalcontainers.
 • Let er op dat je de natuur en het milieu zo min mogelijk belast.
 • Meld een milieu incident direct bij de leidinggevende.
   

5. BEVEILIGING WERKPLEK

 • Haal nooit beveiliging  weg en verander nooit beveiliging zonder toestemming van de uitvoerder.
 • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van je eigen werkplek en je zorgt er voor dat er geen gevaar voor anderen kan ontstaan.
 • Incidenten dienen gemeld te worden voordat de bouwplaats wordt verlaten.
   

6. ORDE EN NETHEID

 • Materiaal en gereedschap worden opgeruimd na gebruik en de werkplek moet minimaal dagelijks schoon worden achtergelaten. Zorg ook tijdens het werk dat je werkplek opgeruimd is, zodat je collega’s er geen last van hebben bij hun werk.
 • Looppaden, steigers, trappen en brandblussers worden vrijgehouden van obstakels, zodat iedereen op de bouwplaats er zonder problemen gebruik van kan maken, met name in geval van een calamiteit.
 • Als je gebruik hebt gemaakt van de schaftkeet en andere ruimtes op de bouwplaats, laat je die altijd netjes achter bij vertrek. Je ruimt je eigen rommel altijd op.
   

7. ROOKVERBOD e.d.

 • Het is verboden om binnen te roken en roken mag dus ook niet in alle gezamenlijke ruimtes zoals de bouwketen, schaftketen, gangen, toiletten en waslokalen. Het is ook verboden te roken in de woningen die worden gebouwd of panden die wind- en waterdicht zijn.
 • Het bij je hebben, gebruik of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is verboden.
   

8. MOBIELE TELEFOONS EN/OF MOBIELE GELUIDSDRAGERS

 • Het gebruik van te luide geluidsdragers op de bouwplaats is verboden. Koptelefoons en oortjes zijn tijdens het werk ook niet toegestaan. Om veilig te kunnen werken moet je de geluiden en signalen om je heen kunnen horen.
 • Er mag alleen mobiel gebeld worden als er geen gevaar door ontstaat. Zorg dus eerst dat je op een veilige plek staat en dat je je werkplek netjes en veilig hebt achtergelaten.
   

9. VERKEERSREGELS

 • Op de bouwplaats houd je je aan dezelfde regels als in het verkeer.
 • Blijf altijd buiten het werkgebied van mobiele arbeidsmiddelen zoals kranen, verreikers e.d. Moet je in de buurt van een mobiel arbeidsmiddel werken? Zorg dan dat je genoeg afstand houdt en blijf alert.
   

10. SAMENWERKING

 • Je werkt met alle collega’s tijdens het werk (praktisch, veilig, positief en nuttig) samen en je laat je via je werkgever/uitvoerder informeren over de gezamenlijke/ gemeenschappelijke risico’s van samenwerken.  Spreek je collega’s altijd aan als zij zich onveilig gedragen en meld dit aan de (hoofd)uitvoerder.
 • Het aanspreken van collega’s gebeurt altijd op een rustige, duidelijke en vriendelijke manier.
   

VEILIGHEIDSFILM EN IDENTIFICATIE

 • Voor het betreden van de bouwplaats heb je de veiligheidsfilm ‘Werk veilig, werk samen’ gezien en heb je het formulier 02C Registratieformulier ID- bewijzen en ontvangstformulier introductieboekje, GPI en bouwplaatsregels ondertekend.

(English)

1. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

 • Wearing a safety helmet, safety shoes and clean work clothes at the building site is mandatory.
 • If the working conditions require it, wearing additional personal protection equipment that is appropriate to the situation is also mandatory.
 • Shorst is not enough protective and therefore not allowed.
   

2. PERSONAL HYGIENE AND PROTECTION

 • If the sun is shining, it is important to protect your skin with a good sunblock (such as factor 40 or 50) to prevent sunburn. Avoid direct contact with the sun: wear protective clothing.
 • Always wash your hands before eating, drinking or after using the toilet; prevention is better than cure! 
   

3. MACHINES, TOOLS AND RESOURCES

 • Machines, tools and other equipment are to be used and maintained in the proper manner. Upon receipt of these resources, you are to check to make sure they are complete, delivered according to the proper requirements, and that the inspection date has not expired. If this is not the case, you must ensure that the materials are repaired or replaced. 

 • Are quartz particles or wood dust released during work on the building materials? If so, make sure the dust may be removed by using materials that prevent the release of dust as much as possible, or can be removed by suction.

4. NATURE & THE ENVIRONMENT

 • Keep your work area as tidy as possible. Do you produce waste during your work activities? If so, be sure to separate this and dispose of it in the designated waste containers. 
 • Make sure that you impact nature and the environment as little as possible.
 • Report any environmental incidents to the supervisor immediately.
   

5. WORKPLACE SAFETY

 • Never remove security devices or make changes to these devices without permission from the foreman. 
 • You are personally responsible for the safety of your own work area, and for preventing others from being exposed to danger. Incidents must be reported before leaving the site.
   

6. ORDER AND NEATNESS

 • Materials and tools must be tidied up after use, and the work area must be clean when vacated each day. Also make sure that your work area is tidied up during working hours so that your co-workers are not hindered in their work as a result.
 • Pathways, scaffolding, staircases and fire extinguishers must be kept free from obstacles so that everyone can use them at the building site without experiencing problems, particularly in the event of an emergency.
 • If you have used a workmen’s hut and other spaces at the building site, be sure to always leave these clean and tidy when you are finished. Always clean up after yourself. 
   

7. SMOKING BAN, etc.

 • Smoking is not allowed indoors, nor in communal areas such as the site huts, workmen’s huts, hallways, toilets and washing areas. Smoking is also prohibited in the homes that are being built or buildings that are wind and waterproof.
 • Having possession of, using or being under the influence of alcohol and/or drugs is prohibited.

 

8. MOBILE TELEPHONES AND/OR MOBILE SOUND CARRIERS

 • The use of excessively loud sound carriers at the building site is prohibited. Headphones and earphones are also not permitted during work. In order to be able to work safely, you must be able to hear sounds and signals around you.

 • Mobile telephone calls are only permitted if these do not result in a dangerous situation. Before using a mobile telephone, make sure you are at a safe location and that you have left your work area tidy and safe.

9. TRAFFIC REGULATIONS

 • You are expected to follow the same traffic rules at the building site as you would on public roads.
 • Always stay outside of the work areas where mobile work equipment is being used such as cranes, telehandlers, etc. Do your duties require you to work in the vicinity of mobile work equipment? If so, make sure you keep a safe distance and remain alert.

 

10. WORKING WITH OTHERS

 • You must work with all of your co-workers whilst performing your duties (in a practical, safe, positive and useful manner), and you must ensure you stay informed via your employer/foreman regarding the collective/communal risks of working together. Always confront your co-workers if they are engaging in unsafe behaviour, and report this to the (head) foreman.
 • Always confront your co-workers in a calm, clear and friendly manner.
   

SAFETY FILM AND IDENTIFICATION

 • Prior to entering the building site, you will have seen the safety film, ‘Werk veilig, werk samen (Work safely, work together)’.
 • Prior to entering the building site, you will have submitted a copy of your ID card.

(Polskie)

1. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

 • Na placu budowy obowiązuje nakaz noszenia kasku bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i czystego ubrania roboczego. Jeżeli okoliczności pracy tego wymagają, obowiązkowe jest stosowanie dodatkowych środków ochrony osobistej, które są odpowiednie w danej sytuacji.     
 • Spodenki nie jest wystarczająco ochronne i dlatego nie wolno.
   

2. HIGIENA OSOBISTA I OCHORNA

 • Gdy     świeci słońce, ważne jest, aby dobrze się nasmarować odpowiednim kremem przeciwsłonecznym (na przykład z faktorem 40 albo 50), aby nie ulec poparzeniom. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze słońcem, w tym celu trzeba nosić ubranie ochronne.
 • Przed jedzeniem, piciem albo po skorzystaniu z toalety zawsze należy umyć ręce. Lepiej zapobiegać niż leczyć! 

 

3. MASZYNY, NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY

 • Maszyny,     narzędzia i inne urządzenia powinny być we właściwy sposób używane i serwisowane. Przy ich otrzymaniu należy sprawdzić, czy są one kompletne, czy zostały dostarczone zgodnie z wymogami oraz czy nie upłynęła data zatwierdzenia. Jeżeli powyższe wymagania nie zostały spełnione, wówczas należy zadbać o naprawę albo wymianę urządzeń.

 • Czy w czasie pracy z użyciem materiałów budowlanych uwalnia się kwarc albo pyłdrzewny? W takim razie należy zatroszczyć się o ich usunięcie, stosując urządzenia, które zabezpieczają w maksymalny sposób przed uwolnieniem się tych substancji, np. przez odsysanie.

 

4. OTOCZENIE I ŚRODOWISKO

 • W miejscu pracy należy robić jak najmniejszy bałagan. Czy są jakieś odpady? Należy je posegregować, a następnie wyrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników na odpady.
 • Trzeba przy tym uważać, aby w jak najmniejszym stopniu obciążaćśrodowisko.
 • Szkody     środowiskowe należy natychmiast zgłaszać swojemu przełożonemu.

 

5. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY

 • Nigdy nie wolno zdejmować ani zmieniać zabezpieczeń bez zgody brygadzisty.
 • Pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego miejsca pracy oraz musi dbać o to, aby nie narażać bezpieczeństwa innych osób. Incydenty należy zgłaszać przed opuszczeniem placu budowy 

 

6. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK·    

 • Materiały i narzędzia należy po użyciu odłożyć na miejsce. Miejsce pracy powinno byćsprzątane przynajmniej raz na dzień. W czasie pracy należy zadbać o to, aby miejsce pracy było czyste i nie stanowiło uciążliwości dla innych pracowników.
 • Ścieżki dla pieszych, rusztowania, schody i gaśnice muszą być dostępne, po to by każda osoba znajdująca się na placu budowy bez problemu mogła z nich korzystać, zwłaszcza w razie katastrofy.
 • Po skorzystaniu z baraku oraz innych pomieszczeń na placu budowy należy je zostawićw czystości. Zawsze należy sprzątać po sobie. 

 

7. ZAKAZ PALENIA itp.

 • Zabrania     się palenia wewnątrz budynków, nie wolno więc palić także we wszystkich wspólnych pomieszczeniach, takich jak baraki biurowe i budowlane, korytarze, toalety i umywalnie. Zabrania się także palenia w budynkach, które są budowane albo w pomieszczeniach wiatro i wodoodpornych.

 • Posiadanie przy sobie, spożywanie/używanie alkoholu i/lub narkotyków albo pozostawianie pod ich wpływem jest zabronione.

8. TELEFONY KOMÓRKOWE I/LUB PRZENOŚNE NOŚNIKI DŹWIĘKU

 • Korzystanie ze zbyt głośnych nośników dźwięku na placu budowy jest zabronione. W czasie pracy nie wolno używać słuchawek zakładanych na uszy albo do uszu. Aby móc bezpiecznie wykonywać prace, trzeba słyszeć dźwięki i sygnały dobiegające z otoczenia.
 • Z telefonu komórkowego wolno korzystać wyłącznie wtedy, jeśli nie stwarza to zagrożenia. Należy zatem najpierw zadbać o to, aby stać w bezpiecznym miejscu oraz pozostawić po sobie czyste miejsce pracy.
   

9. PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM 

 • Na placu budowy należy przestrzegać takich samych zasad jak w ruchu drogowym.

 • Zawsze     należy przebywać poza obszarem działania takich ruchomych urządzeń jak dźwigi, wysięgniki itd. Istnieje konieczność wykonywania prac w pobliżu ruchomego urządzenia? Należy zadbać o zachowanie odpowiedniej odległości oraz zachować czujność.

10. WSPÓŁPRACA

 • W czasie pracy pracownik współpracuje z innymi osobami (praktycznie, bezpiecznie, pozytywnie i skutecznie) oraz otrzymuje od pracodawcy/brygadzisty informacje na temat zbiorowych zagrożeń związanych ze wspólną pracą. Zawsze należy zwracać uwagę innym pracownikom na niebezpieczne zachowanie oraz zgłaszać to (głównemu) wykonawcy.

 • Zwracanie uwagi odbywa się zawsze w spokojny, jasny i przyjazny sposób.

 

FILM DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA I IDENTYFIKACJA

 • Przed     wejściem na plac budowy pracownik obejrzał film dotyczący bezpieczeństwa pt. „Werk veilig, werk samen” (Pracuj bezpiecznie, pracuj razem).

 • Przed     wejściem na plac budowy pracownik przekazał kopię dowodu tożsamości.