Duurzaamheid

Alles wat voor u waardevol is, verdient het allerbeste. Dat betekent naast de inzet van onze vakbekwame medewerkers en innovatieve technologieën ook vermindering van waardevernietiging. We stimuleren de circulaire economie en werken aan waardebehoud door onder meer hergebruik van materialen en vermindering van CO2-uitstoot. Zo leveren we met elkaar een positieve bijdrage aan een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving!

DUURZAME OPLOSSINGEN

Binnen Koopmans is een speciale werkgroep duurzaamheid die zelf nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkelt en daarnaast de medewerkers stimuleert om ook met nieuwe ideeën te komen. Want uiteindelijk is duurzaam ondernemen de basis voor de toekomst. De wereld verandert in hoog tempo, marktvragen veranderen en er wordt steeds meer gezocht naar nieuwe integrale en duurzame oplossingen. Duurzaamheid is voor Koopmans ook een inspiratiebron voor innovatie. Het helpt ons om te besparen op bestaande kosten en anders tegen bestaande activiteiten aan te kijken.

MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is de integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Ondernemen waarbij je niet alleen rekening houdt met je eigen bedrijf, maar je bent je bewust van je positie in de maatschappij. Bij elke belangrijke beslissing die wordt genomen denken we na over de gevolgen voor stakeholders(belanghebbenden). Om dit goed uit te kunnen voeren wordt er gebruik gemaakt van de 3 P’s: People, Planet en Profit. Deze drie elementen moeten met elkaar in evenwicht zijn om succesvol MVO te creëren. Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hier namelijk onder lijden. Duurzaam bouwen betekent innoveren. De bouwwereld is verantwoordelijk voor 30% van de afvalberg in Nederland. Het is dus van essentieel belang om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.

Koopmans is zich goed bewust van haar maatschappelijke positie. MVO speelt binnen ons bedrijf een grote rol. We proberen de vervuiling voor het milieu zo beperkt mogelijk te houden en dragen bij waar dit mogelijk is. Koopmans draagt ook bij aan de maatschappij door mensen op te leiden en te investeren in de toekomst.

MILIEU

Koopmans is sinds 2009 gecertificeerd conform een milieumanagementsysteem, gebaseerd op ISO 14001:2004. Dit systeem sluit op veel punten aan op punten die voor ISO 9001 en VCA** vereist zijn of vereist worden in de toekomst. Het sluit ook aan op wensen van gemeentenen corporaties voor wat betreft duurzaam inkopen en op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015 Koopmans Bouwgroep PDF

BEWUSTE BOUWERS

Wij zijn, als TBI-bedrijf, aangesloten bij Bewuste Bouwers. Deze stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die allemaal verband houden met ´Bewust Bouwen´ in de breedste zin van het woord: rekening houden met omwonenden en (indien van toepassing) bezoekers, ondernemers, winkeliers (zo weinig mogelijk hinder door werkzaamheden, opruimen van afval, etc.), regelmatig communicatie met/informeren van omwonenden. De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal.

bewuste_bouwers_certificaat_2022 PDF

CO2-PRESTATIELADDER

Koopmans Bouwgroep b.v. hecht veel waarde aan het reduceren van haar CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren zijn hiervoor al bijzonder grote stappen gezet. Het doel is om de CO2-uitstoot jaarlijks te verminderen.
Lees alles over de CO2-prestaties van Koopmans.

BREEAM

BREEAM-NL is in Nederland de beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen. Koopmans had de eerste ervaring met BREEAM via de verbouwing van het eigen kantoor aan de Marssteden in Enschede. Binnen Koopmans beschikken we bovendien over een BREEAM-NL-expert die projecten begeleid om het BREEAM-certificaat te behalen.