CO2-prestatieladder Koopmans Bouwgroep B.V.

Koopmans Bouwgroep B.V. is in het bezit van het certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 3.
Deze heeft betrekking op drie verschillende entiteiten, te weten:

 • Koopmans Projecten B.V.
 • Koopmans Bouw B.V.
 • Koopmans Bouwservice B.V.
 • Koopmans Bouw Almere B.V.

Koopmans Bouwgroep B.V. ziet het als haar maatschappelijke taak op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Een van deze manieren is het reduceren van CO2-emissies.

In dit kader is Koopmans Bouwgroep B.V. gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. De informatiepagina over Koopmans Bouwgroep B.V. van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) vindt u hier. 

Concrete maatregelen en certificeringen

Al dit soort instrumenten en initiatieven, zoals de CO2 Prestatieladder, leveren ons waardevolle informatie op, waarmee we gericht duurzaamheid vorm kunnen geven. Een paar voorbeelden:

 • Inkopen van duurzame stroom, zowel op kantoor als op bouwlocaties
 • Terugdringen van CO2-emissie / brandstofverbruik door de inzet van elektrisch materieel
 • Aanschaffen van uitsluitend elektrische leaseauto’s
 • CO2 reductie door afvalreductie

Inzicht

Koopmans Bouwgroep B.V. rapporteert over haar CO2-emissie conform scope 1 en 2 van het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1.

Om de emissie inzichtelijk te maken, wordt ieder kwartaal een voortgangsrapportage gemaakt ten behoeve van de kwartaalrapportage. Tevens worden jaarlijks de resultaten geanalyseerd en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Totale CO2-emissie 2021: 2035,8 tCO2

Scope 1

Scope 2

1068,4 tCO2

967,4 tCO2

Reductie

Koopmans Bouwgroep is continu bezig met het verlagen van het energieverbruik en daarmee het verlagen van de CO2-emissies.

Hierbij richten we ons op de volgende zaken:

 • Elektrificering van het leasewagenpark;
 • Elektrificering van het materieelpark;
 • Gebruik van groene stroom op kantoren en projectlocaties;
 • Verminderen van afval;

In het document CO2 Prestatieladder 2022 worden de verschillende maatregelen toegelicht.

De ambitie van Koopmans Bouwgroep voor 2030 is: Koopmans heeft een volledig CO2 neutrale bedrijfsvoering en al haar projecten hebben een positieve invloed op mens, milieu en maatschappij. 

Transparantie

Koopmans communiceert zowel intern als extern over het energiebeleid, de doelstellingen en initiatieven waaraan een bijdrage wordt geleverd met als doel het verminderen van CO2-emissie. De verschillende communicatiemiddelen zijn benoemd in het document CO2 Prestatieladder 2022.

Bekijk hier verschillende rapportages met betrekking tot CO2-emissies:

Handboek CO2 Prestatieladder PDF
Energie Management Actieplan 2021 PDF
Rapportage Voortgang Doelstellingen CO2-reductie PDF
Beleidsverklaring Koopmans Bouwgroep b.v. PDF

CO2 bewust certificaat niveau 3

co2_prestatieladder_niveau_3_december_2021 PDF